Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

 

 

14.10. 2021.

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од  13. октобра 2021.

Јавне расправе
/ 14.10.2021.
16.09. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 15. септембра 2021.

Јавне расправе
/ 16.09.2021.
26.07. 2021.

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр.

Јавне расправе
/ 26.07.2021.
03.06. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити од буке

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 02.  јуна 2021.

Јавне расправе
/ 03.06.2021.
03.06. 2021.

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту закона о заштити од буке

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 02.  јуна 2021.

Јавне расправе
/ 03.06.2021.
19.03. 2021.

Министарство заштите животне средине, припремило је Нацрт закона о измена и допуна Закона о заштити природе

Кључни разлог за предложеним изменама су проблеми до којих је довела изградња малих хидроелектрана у заштићеним подручјима, уз велико негодовање и противљење како грађана

Јавне расправе
/ 19.03.2021.
25.11. 2020.

Јавни увид на нацрт другог двогодишњег ажурираног извештаја према оквирној конвенцији УН о промени климе

Министарство заштите животне средине, као надлежно за област климатских промена и Оквирну конвенцију УН о промени климе, припремило је Нацрт Другог двогодишњег ажурираног извештаја према Оквирној к

Јавне расправе
/ 25.11.2020.
25.11. 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавне расправе
/ 25.11.2019.