Захтеви за одлучивање о потреби

„HEDVIGA WTE“ д.о.о. Београд - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат мобилног постројења за механички третман неопасног отпада

На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

27.09.2022.

''Водоградња'' д.о.о. Пуковац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Националне куће БРУС 2, спратности Су+П+1, на  к.п.бр. 8/21, КО Брзеће, на територији општине Брус

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

27.09.2022.

Срђан Братић, Гроцка ул. Златиборска бр.2а - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Изградња викенд објекта на кп.бр. 1558/36 КО Мала Река, Национални парк „Тара“, Калуђерске баре, Бајина Башта

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

27.09.2022.

„MK Mountain Resort“ doo Копаоник - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/143, 1504/141, 2457/12 и 2457/14

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

27.09.2022.

"ELIXIR PRAHOVO" д.о.о., Прахово - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње и реконструкције складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала на катастарској парцели бр. 2300/1 КО Прахово

На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистартсво заштите животне средине даје следеће

26.09.2022.

Општа болница Бор, ул.Др Драгише Мишовића број 1, Бор, - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  Третман инфективног медицинског отпада у  постројењу у Општој болници Бор

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

19.09.2022.

''НИСКОГРАДЊА РАДОСАВЉЕВИЋ'' д.о.о. Ћуприја - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

16.09.2022.

''НМ КОП'' д.о.о. Београд – Нови Београд, Сурчинска 225 Б - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу ''Јаково II''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

16.09.2022.

„Belgrade airport” d.o.o. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

13.09.2022.

''КАРИН КОМЕРЦ МД'' д.о.о, из Ветерника - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

12.09.2022.