Захтеви за одлучивање о потреби

Сложна браћа д.о.о, Нова Варош - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака као техничко грађевинског камена на површинском копу лежишта „Радишића брдо“ код Сјенице

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

26.05.2023.

„Београд на води д.о.о.“ из Београда - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Фазна изградња стамбено-пословног објекта у Блоку 22а на кп.бр. 1508/400 КО Савски венац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

23.05.2023.

ЈП „Путеви Србије“, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: измештање дела трасе државног пута IIAреда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге, општина Раковица и општина Вождовац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.05.2023.

ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње главне мерно-регулационе станице (ГМРС)

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

19.05.2023.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње инжењерских објеката и инсталација за потребе Центра за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана – Гамзиград и то водоводне и канализационе мреже

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

18.05.2023.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Пастрмског рибњака „Старопланинско врело“, општина Пирот

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

18.05.2023.

''DDA - inženjering'' д.о.о, из Бадовинаца - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на територији СО Богатић

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

17.05.2023.

„Београд на води д.о.о.“ из Београда - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Фазна изградња стамбено-пословног објекта у Блоку 22а на кп.бр. 1508/400 КО Савски венац, град Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

11.05.2023.

''БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА'' д.о.о, из Врњачке Бање - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне Мораве, на територији СО Врњачка Бања

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

10.05.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат: изградње стамбене зграде са два стана на к.п. бр.  912/4 и 912/5 КО Коњска река, потес Секулић, НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.05.2023.