Захтеви за одлучивање о потреби

"Bonis ЕКО Stalac" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње МХЕ “Сталаћ”, на реци Јужна Морава, на катастарским парцелама у оквиру КО Град Сталаћ, општина Ћићевац

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

22.07.2021.

''VS ENERGY'' д.о.о, Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз леву обалу реке Западне Мораве на територији КО Ново Село, на подручју СО Врњачка Бања

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

15.07.2021.

Општина Неготин - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бунара, резервоара, потисног и повратног цевовода за водоснабдевање комплекса Рајачке пимнице на територији КО Рајац, СО Неготин

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.07.2021.

''БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА'' д.о.о, Врњачка Бања - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне Мораве

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

15.07.2021.

"KOP PROPERTIES DEVELOPMENT" д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности По+Су+П+2+Пк на КО Копаоник на територији општине Рашка

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

13.07.2021.

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.07.2021.

"Orchid group" д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - фазна изградња пословно-стамбеног комплекса SKYLINE BELGRADE на кат.парцели бр. 1417 КО Савски венац

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.07.2021.

Антић Горан, Звечан - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини, КО Ћуштица, на територији општине Књажевац

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

30.06.2021.

"Airport city" д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградња фазе 8 "Airport city" Београд

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

28.06.2021.

"Moravacem" д.o.o., Поповац-Параћин - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња силоса врућег брашна на к.п. број 2226 КО Поповац, Општина Параћин

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

18.06.2021.