Захтеви за одлучивање о потреби

ЈП ''Путеви Србије'' - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања државног пута IБ реда број 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле Воде – Голијски пут

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

04.12.2023.

„Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о. Шабац-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња постројења за производњу калијум сулфата капацитета 20 000 t/god у оквиру комплекса „Еликсир Зорка–минерална ђубрива“д.о.о.

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

01.12.2023.

Носилац пројекта, Марко Бјелић ПР–Грађевинска радња INFINITY INVEST, из Чачка-Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Западне Мораве, на територији града Чачка

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

24.11.2023.

Фабрика картона „Умка“ д.о.о., Умка - Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Доградња објекта за сечење и складиштење картона у оквиру комплекса фабрике картона „Умка“ доо, КО Умка, Београд – Чукарица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.11.2023.

Носилац пројекта “Air Sеrbia ad”, Нови Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградња радионице за одржавање ваздухоплова и магацин резервних делова, К.О. Сурчин, општина Сурчин, град Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

23.11.2023.

Носилац пројекта Стрељачки савез Србије - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса спортског стрелишта Стрељачког савеза Србије, ул. Службени пут Завода 5, Београд, КО Чукарица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

16.11.2023.

Носиоца пројекта „Рафинерије нафте“ А.Д. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона антифриза (Објекат 008) и промена намене резервоара R2 (V = 30 m3)

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

06.11.2023.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изгpaдњy викенд објекта с1, с2, м1 и м2 у две фазе на к.п. 955/6 и 955/7  К.О. Перућац на територији општине Бајина Башта у Националном парку „Тара“

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

26.10.2023.

„Цемпром доо“Чачак,Прељина-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:Постављање привременог објекта-Мобилне фабрике бетона на к.п.343 и делу к.п.344 КО Милићево Село за потребе извођење радова на изградњи Аутопута Е-763

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.10.2023.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.10.2023.