Захтеви за одлучивање о потреби

ЈКП „Дубоко“ Ужице - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03 од 19.01.2022

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.05.2022.

„Belgrade airport” d.o.o. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – доградња и реконструкција Терминалне зграде – Фаза 2, на делу к.п. бр. 5255 и 5265 КО Сурчин, на територији општине Сурчин

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

16.05.2022.

Коридори Србије д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда број 111

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

13.05.2022.

„Јарослав Черни“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње изградње пумпне станице и објеката за третман и одвођење атмосферских вода  - Макиш

        На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.05.2022.

„France Construction et Developpement“ F.C.D doo, улица Горњоградска 55/2 - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње Здравствено-рехабилитационог центра на локалитету „Јарам“ у НП Копаоник

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

09.05.2022.

Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.05.2022.

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања дела трасе Државног пута IIА реда број 154 и изградње надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

21.04.2022.

''ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ'' д.о.о, Сремска Митровица - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве на територији СО Владимирци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

21.04.2022.

''ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ'' д.о.о, Сремска Митровица - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 83+500 до км 83+600, на територији СО Владимирци

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

21.04.2022.

''БОРА И ГОРАН'' д.о.о, Мала Крсна - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  шљунка и песка, на површинском копу ''Требежина'', на територији града Смедерева

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

21.04.2022.