Захтеви за одлучивање о потреби

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција и доградња објекта у оквиру комплекса ППВ „Бојник“ на кп.бр. 500/1 КО Бојник, на територији општине Бојник

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

22.05.2024.

ЈП „Путеви Србије“ Београд-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција површинске раскрснице државног пута IБ реда бр.13 на стационажи km 179+388.00,на деоници 01317 граница АПВ (Београд-Чента)–петља Ковилово

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

22.05.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 23

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.05.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: кружне раскрснице је на укрштају државног пута IIA реда број 160 (km 114+150) и локалне саобраћајнице ,,Јужна“ у индустријској зони Добричево

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.05.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Санација постојећег моста преко реке Велике Мораве

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.05.2024.

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Фазна санација моста преко реке Велике Мораве на прузи Марковац-Ресавица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

14.05.2024.

''Електромрежа Србије'' а.д., Дирекција за инвестиције Београд: Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV број 113/6, од ТС Ниш 1 до стуба бр. 74

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.05.2024.

''Електромрежа Србије'' а.д., Дирекција за инвестиције Београд: Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV број 113/7, од стуба бр. 74 до стуба бр. 168

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.05.2024.

Општина Сурдулица: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња спортског центра „Воденичиште“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

08.05.2024.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција водоводне мреже у улици Теодора Драјзера

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

26.04.2024.