Сектор за управљање животном средином

Сектор за управљање животном срединoм обавља послове који се односе на:

 • утврђивање, координирање и развој циљева политике заштите животне средине везаних за увођење стандарда и чистије производње у функцији одрживог развоја;
 • реализацију Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији;
 • организовање, спровођење и контрола система еколошког означавања – Еколошки знак Републике Србије;
 • праћење европских стандарда и методологија ради регистровања сертификованих система управљања заштитом животне средине ИСО 14001 у организацијама;
 • припремање потребних услова за увођење издавања EMAS сертификата у Републици Србији и вођење регистра правних и физичких лица укључених у систем EMAS;
 • утврђивање услова заштите животне средине за изградњу објеката и извођење радова кроз процену утицаја на животну средину;
 • утврђивање услова заштите животне средине од хемијског удеса кроз преглед и давање сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса за севесо постројења;
 • сарадња са суседним државама у поступку обавештавања, односно размени података о севесо постројењима у прекограничном контексту;
 • давање мишљења на одлуке о изради стратешке процене утицаја, доношење решења на извештаје о стратешкој процени утицаја и давање мишљења за просторне планове од републичког значаја;
 • праћење развоја најбоље доступних техника за потребе интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине;
 • издавање интегрисаних дозвола сходно Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине и контролу утицаја на животну средину постројења за које је издата интегрисана дозвола;
 • заштиту ваздуха и озонског омотача;
 • унапређење квалитета ваздуха;
 • успостављање и одржавање система за управљање квалитетом ваздуха;
 • утврђивање стања квалитета ваздуха;
 • управљање хемикалијама и биоцидним производима;
 • заштита од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за управљање животном средином образују се уже унутрашње јединице:

 • Група за нормативно-правне послове у области управљања животном средином
 • Одељење за процену утицаја пројеката и активности на животну средину,
 • Одељење за интегрисане дозволе
 • Група за стандарде и чистију производњу
 • Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
 • Одсек за заштиту од великог хемијског удеса
 • Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
 • Одељење за хемикалије
 • Групa за заштиту животне средине од дејства штетних организама