Решења о потреби израде процене утицаја

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције, санација и адаптација објеката ПКИЦ Комплекса Војно техничког завода у Крагујевцу

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

29.09.2022.

Пројекта  изградња и реконструкција интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, изградња објеката за наплату паркинга, гардеробно – санитарног блока, изградња ТС Аеродром 2

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

27.09.2022.

„Nikolg d.o.o.“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности 2По+НПр+ВПр+1+2Пк+Гал, на кп. бр. 1502/138 КО Копаоник, Блок 15, Национални Парк „Копаоник“, општинa

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.09.2022.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола   Тесла“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

22.09.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Црнице на д.п. IIБ реда бр. 388, на km 17+835, деоница Сисевац

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

16.09.2022.

„Никола  Тесла“ - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња објекта за привремено складиштење опасног отпада у рестриктивној зони аеродрома „Никола  Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

06.09.2022.

„DORADO“ д.о.о. Крагујевац - Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије (произвођач „Jansen“ модел 1050)

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

06.09.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције ТС 400/220 kV Обреновац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

29.08.2022.

ТС Бор 1, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV бр. 122Б ТС Петровац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

22.08.2022.

КП „Дубоко“ Ужице, Дубоко бб 31000 Ужице - Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

17.08.2022.