Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња стамбеног објекта Су+П+Пк на к.п.бр.1137/17 КО Коњска Река, површине 82,84 m², на територији општине Бајина Башта, на подручју НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

31.05.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња викенд објекта -куће за одмор, спратности П+Пк, на катастарској парцели 955/2 КО Перућац, на територији општине Бајина Башта, НП Тара

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

31.05.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња викенд комплекса са шест стамбених објеката за повремени боравак и два помоћна објекта на К.П. 847/12,847/13 и 849/9 К.О. Коњска Река, Секулић, Бајина Башта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

27.05.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња источне обилазнице Крушевца, државни пут IБ реда

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

27.05.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна студија процене утицаја на животну средину за пројекат: Изградња комплекса „AC WEST GATE“ – куле бр. 2 и 3, на к.п. 6805/3 КО Нови Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

22.04.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција укрштаја државног пута IБ реда бр. 23 и улица Радојице Радосављевића, Ранка Тајсића и Булевара Младости у Чачаку на км 93+035

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

17.04.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат  монтажног плаца за потребе површинског копа „Поље Е“, у Вреоцима, насеље Кусања

На основу чл. 10.  и  чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

17.04.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада на локацији Завода за јавно здравље Ужице - Носиоц пројекта Завод за јавно здравље Ужице

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.04.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња пропуста (путних објеката) на укрштају корита „Лудог потока“ и државних путева IIА

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.04.2024.

SERBIA ZIJIN MINING DOO BOR, из Бора - Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта изградње рударских објеката у циљу повећања капацитета рудника Чукару Пеки – извозног окна

На основу чл. 10. став 7, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

11.04.2024.