Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: изградња викенд објекта, на кп.бр. 1079/53 КО Коњска Река, површине 415 m2, на територији општине Бајина Башта, на подручју НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

27.02.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња, базне станице PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Трнски Одоровци на к.п.бр. 8693 КО Трнски Одоровци, општина Димитровград

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

26.02.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат:Изградње појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр.1101 ТС Суботица 2–ТС Суботица3,због укрштања са новом пругом Београд–Суботица државна граница Келебија

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

13.02.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградња два објекта са смештајним капацитетима на к.п. бр. 1692/10 КО Мала Река, општина Бајина Башта, у НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

05.02.2024.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1101 ТС Суботица 2 – ТС Суботица 3

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

01.02.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције улице Рада Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

30.01.2024.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбеног објекта у функцији туризма, на кп.бр. 4138/25 КО Солотуша, површине 890m²  на територији општине Бајина Башта у НП „Тара“

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

25.01.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања државног пута IБ реда број 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле Воде – Голијски пут

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

23.01.2024.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода –  расплета ДВ код ТС Мајданпек 2 и увођење ДВ 110 kV број 150 ТС Бор 1 – ТС Мајданпек 1 у ТС Мајданпек 2

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

23.01.2024.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изгpaдњe викенд објекта с1, с2, м1 и м2 у две фазе на к.п. 955/6 и 955/7  К.О. Перућац на територији општине Бајина Башта у Националном парку „Тара“

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

23.01.2024.