Решења о потреби израде процене утицаја

"RIVERKOP 011" д.o.o, Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита са спруда у кориту реке Моравице, на делу к.п. број 2613, КО Горобиље, на територији СО Пожега

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

11.03.2021.

Решење носиоцу пројекта „Belgrade Airport“д.о.о., 11180 Београд 59, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат пројекат изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

10.03.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор - Решење o потреби процене утицаја на животну средину за пројекат припремних радова - земљани радови - ископ за изградњу, доградњу и реконструкцију због повећања капацитета топионице бакра

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.03.2021.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Гуча до ТС Ивањица

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.02.2021.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат доградње и реконструикције објекта Hotel Grey, НП „Копаоник“ блок14, подцелина 2.5 „Суво Рудиште“, општина Рашка

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

27.11.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње – постављања радио базне станице ''NI4356_01 ZA_Janja'', на к.п. 580, КО Балта Бериловац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта реконструкције и пренамене објекта – зграда хемијске индустрије – складиште готових производа у објекат за припрему амбалаже од пластике за складиштење и транспорт, на к.п.бр. 6951/72, КО Шабац

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
13.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
09.10.2020.

Решење носиоцу пројекта Град Нови Пазар, ул. Стефана Немање бр. 2, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, конзервације и ревитализације објекта „Кула Мотриља“ у Новом Пазару

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
06.10.2020.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину  за допунски рударски пројекат за повећање капацитета флотације рудника Мајданпек

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
01.10.2020.