Решења о потреби израде процене утицаја

''Serbia Zijin Mining'' д.о.о, Бор - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта запаљивих течности и складишта опасног отпада на територији КО Брестовац, на подручју града Бора

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

23.07.2021.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) "Аутопут-Тргоматик"- Прва фаза са прикључним гасоводом на територији градске општине Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат проширења платформе Ц и рулне стазе Ф са припадајућим сервисним путем на аеродрому "Никола Тесла"

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

13.07.2021.

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградња моста преко реке Дуленке

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.07.2021.

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње система приступних саобраћајница и паркиралишта у функцији пристанишне зграде аеродрома „Никола Тесла“ Београд

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.06.2021.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат надоградње, санације и адаптације постојећег стамбеног објекта, планиране спратности ПО+ П+ 7+ Галерија, на КП бр 833/1 КО Стари град

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

07.06.2021.

Решење којим се исправља грешка у решењу којим је утврђено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког далековода ДВ 110 kV број 1144Б ТЕ Костолац А - ТС Смедерево 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

06.06.2021.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV бр. 102Б/1 ТЕ Костолац А – Пожаревац, на деоници од портала РП Костолац А до стуба бр. 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

06.06.2021.

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ''Кемис'' д.о.о. Ваљево

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ''Кемис'' д.о.о.

12.05.2021.

ПР ''ПЕТРОВИЋ КОП'', Горњи Катун код Варварина - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 6. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

11.05.2021.