Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице „Црни Врх (Стара Планина)“- ЗА79, ЗАУ79, ЗАО79 на катастарској парцели бр. 4871/1 КО Црни Врх, општина Књажевац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.01.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта Третман инфективног медицинског отпада у постројењу у Општој болници Бор

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.01.2023.

ЈП "Путеви Србије" - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција путног објекта (моста) на km 62+530 државног пута IIA реда бр.194, КО Рутоши - Нова Варош

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

11.01.2023.

Марија Тепшић, Бајина Башта - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња викенд објекта спратности По+П+Пк на к.п. бр. 1752/2 КО Мала Река, на територији општине Бајина Башта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

10.01.2023.

Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14, КО Копаоник

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

30.12.2022.

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, град Крагујевац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

30.12.2022.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бране и вишенаменске акумулације Струганик, на територији КО Паштрић, КО Струганик, КО Горњи Лајковац и КО Брежђе

 На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

26.12.2022.

''КУРТОВИЋ СИСТЕМ'' д.о.о, из Београда - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине на делу к.п.бр. 2478, 2479 и 2480, КО Шор, на територији града Лознице

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.12.2022.

''КУРТОВИЋ СИСТЕМ'' д.о.о, Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на делу к.п.бр. 128, КО Шор, на територији града Лознице

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.12.2022.

"КУРТОВИЋ СИСТЕМ" д.о.о., Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине на делу к.п.бр. 2480, КО Шор, на територији града Лознице

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.12.2022.