Упутство везано за промет пошиљки са АПКМ

Услуге:

Издавање упутства за дoпремање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са територије АП Косово и Метохија на територију Републике Србије ван АПКМ
Републичка административна такса по тарифном броју 189, која се уплаћује за издавање доле наведених дозвола је сада 3.540,00 динара
Правни основ су члан 76.  и 94. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18-др.закон).