Управљање хемикалијама и биоцидним производима

Нарочито опасне хемикалије

За добијање дозволе за промет нарочито опасних хемикалија подноси се:

09.02.2021.

Увоз/извоз

Поступак претходног обавештења

Уз захтев за спровођење поступка извозник доставља и:

09.02.2021.

Биоцидни производи

Обрасци захтева који се подносе у складу са Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21)
09.02.2021.

Регистар хемикалија

Пријава ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија
09.02.2021.