Захтеви за одређивање обима и садржаја

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“ у власништву компаније „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор

На основу члана 14. став 1. и члана 29.

16.03.2022.

''ZAJAČA ING'' д.o.o. - Лозница-Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као калцијум-карбонатне сировине на површинском копу ''Чот'

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.03.2022.

"ELIXIR PRAHOVO" д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта платоа за складиштење отпадних железничких прагова

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.03.2022.

ПД ''Бранко Моравац'' д.о.о.-Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, заведен под бројем 353-02-3391/2021-03, за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

21.02.2022.

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д, из Београда-Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње једноколосечне обилазне железничке пруге око Ниша са пратећом инфраструктуром, на стацио

На основу чл. 14, чл. 28. став 1, чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

18.02.2022.

''Balkania L.T.D.'' д.о.о, из Коцељеве, Јована Цвијића 29а-Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећих објеката у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничк

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

14.02.2022.

''JUGO-KAOLIN'' д.о.о., Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.11.2021.

Siki Export д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Црвене стене“, село Будишић код Малог Зворника

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.11.2021.

„Visan“ д.o.o., Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења-аутоклава за третман медицинског отпада на катастарској парцели број 5900/7 КО Свилајнац

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

08.11.2021.

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута Београд–Јужни Јадран

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

28.10.2021.