Заштита природе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ”

PP Mali Bosut
06.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАН”

PP Radan
30.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ГЛИНАРА”

ZS Glinara
19.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ФУТОШКИ ПАРК”

Prilog 5
05.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „БЕЛА РЕКА – РИПАЊ”

ZS Bela reka-Ripanj
29.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПЛАНИНА РУДНИК”

PIO Planina Rudnik
29.08.2023.

Jавни увид и јавнa расправa о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите Парка природе „Мојстирско-Драшке планине”

Поштовани,

Дана 16.08.2023. позив за јавну расправу је грешком објављен на овој страници.

16.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ”

SP Parkovi Vrnjačke Banje
07.07.2023.

Одлука о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса у 2023. години

На основу члана 69. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18 - др.

20.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА”

PIO Slatine srednjeg Banata
03.02.2023.