Захтеви за ажурирање студија

„METALFER“ д.о.о. Сремска Митровица - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинским коповима „Мрчићи“ и „Тавани – Марковићи“

23.05.2022.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.05.2021.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума нестандардног квалитета

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

24.06.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

04.10.2019.