Ослобађање од плаћања увозних дажбина

Потребна документација уз Захтев за мишљење за ослобађање од плаћања увозних дажбина на опрему која служи непосредно за заштиту животне средине

ПОТВРДА ДА РОБА, КОЈА СЕ УВОЗИ, СЛУЖИ НЕПОСРЕДНО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев у оквиру овог администартивног поступка се подноси писано на прописаном Обрасцу са пратећом документацијом.

Захтев за прибављање Потврде се подноси Министарству заштите животне средине, на адресу Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд, насловљен за Комисију за ослобађање од плаћања царинских дажбина за робу која служи непосредно за заштиту животне средине.

Комисија ће у складу са добијеним препорукама за поједностављање поступка, док се не уведе електронска писарница, прихватати да се пратећа документација наведена у прописаном Обрасцу захтева од тачке под р.бр. 2 до тачке под р.бр. 5 поднесе електронским путем на следеће електронскe адресe

Председник Комисије marina.milojevic@eko.gov.rs

Секретар Комисије nikola.matic@eko.gov.rs

Контакт телефон 011/313-2572


Остале информације везане за документцију

Купопродајни уговор: Како се роба набавља из увоза, самим тим је могуће да је и купопродајни уговор закључен на страном језику, Комисија прихвата копију Уговора заједно са преводом уговора који не мора бити преведен од стране овлашћеног судског тумача. Ово је препорука за поједностављање поступка с обзиром да велики број привредних субјеката има запослене људе компетентне да уговор о купопродаји преведу, самим тим се стварају огромне уштеде у новцу и времену, а ниво заштите јавног интереса остаје непромењен.

Доказ о уплати републичке административне таксе: У складу са препоруком за поједностављење поступка Комисија прихвата као доказ о уплати републичке административне таксе за издавање Потврде, извод са пословног рачуна подносиоца захтева без печата банке, имајући у виду да је такав начин плаћања већ прихваћен као валидан на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године, иако се исто позива на одредбе Закона о платном промету које сада нису на снази, имајући у виду да се променом прописа нису промениле обавезе банке о достављању извода са пословног рачуна клијенту.


Образац