Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

 

 

30.05. 2024.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 30.05.2024.
24.01. 2024.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 24.01.2024.
18.12. 2023.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 18.12.2023.
29.11. 2023.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАНˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 29.11.2023.
14.09. 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

У складу са одредбама чл. 5,6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РСˮ бр.

Јавне расправе
/ 14.09.2023.
14.09. 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници 13.09.2023.

Јавне расправе
/ 14.09.2023.
17.08. 2023.

Jавни увид и јавнa расправa о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите Парка природе „Мојстирско-Драшке планине”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 17.08.2023.
01.08. 2023.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив ор

Јавне расправе
/ 01.08.2023.
01.06. 2023.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са израдом Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 41.

Јавне расправе
/ 01.06.2023.
16.05. 2023.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ПОТАМИШЈЕ"

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 16.05.2023.