Издавање дозвола за мерење емисије из стационарних извора загађивања

Опис

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих материја које су испуштене на месту извора загађивања а у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11-исправка).

Послове мерења емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, према Закону о заштити ваздуха, могу да врше овлашћена правна лица која имају дозволу Министарства надлежног за послове заштите животне средине, уколико испуњавају услове у погледу кадра, опреме и простора, као и ако су стручно и технички оспособљена према захтевима стандарда SRPS ISO 17025. Наведени услови у погледу кадра, опреме и простора које морају да испуњавају правна лица која врше мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања прописани су Правилником о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12). У складу са Законом о заштити ваздуха стручна и техничка оспособљеност доказује се сертификатом о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије.

Услуга се пружа правним лицима.

Документација која је потребна за подношење захтева за издавање дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања је:

1) Попуњени обрасци из Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања;

2) Пропратна документација:

а) У Прилогу 1, уз Табелу 1. Општи подаци о правном лицу које врши мерење емисије из стационарних извора загађивања, потребно је приложити:

  • Извод о регистрацији привредног субјекта
  • Решење о регистрацији привредног субјекта

б) У Прилогу 1, уз Табелу 2. Обједињени подаци о кадру, потребно је приложити:

  • Правилник о систематизацији и организацији радних места
  • Фотокопију радне књижице (одакле се виде подаци о школској и стручној спреми и подаци о запослењу и стажу, за сваког од наведених запослених)

в) У Прилогу 4, уз Табелу Подаци о простору за обављање послова мерења емисије из стационарних извора загађивања, потребно је приложити:

  • Скицу лабораторије са означеним просторијама и легендом ознака

г) У Прилогу 6, уз Табелу 1. Подаци о опреми за узимање узорака и мерење емисије из стационарних извора загађивања, потребно је приложити:

  • Упутство за наведени уређај (за мерење емисије димних гасова, прашкастих материја) или стандардна оперативна процедура коју лабораторија користи при раду са уређајем)
  • Документ којим се показује начин на који уређај за мерење емисије оксида азота прерачунава укупне оксиде азота изражене као NO2, тј. Упутство произвођача мерила или Интерно упутство лабораторије

д) Фотокопија репрезентативне понуде и уговора

ђ) Документ којим се доказује да се одређивање мерних места и локација за узимање узорака врши у складу са прописом којим се уређују граничне вредности емисија загађујућих материја у ваздух

е) Стандардна оперативна процедура или упутство за обезбеђивање квалитета података према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и документ о успешно обављеном међулабораторијском испитивању

ж) Примерак Извештаја о извршеном мерењу емисија из стационарних извора загађивања

з) Списак загађујућих материја за чије мерење и узорковање тражите дозволу са приложеним актом о акредитацији, и метода испитивања за сваку наведену загађујућу материју

3) Доказ о уплаћеној административној такси од 7.550,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
(Према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, број 57/14)).

Наведене информације потребно је да буду усклађене са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух. Напомена се посебно односи на опсег мерења и изражавање резултата мерења у јединицама мере које су у складу са Уредбом (уколико је изражавање у ppm, извршити конверовање).

У случају измена података наведених у важећој дозволи за мерење емисије из стационарних извора загађивања, подноси се захтев за ревизију дозволе.

Уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 4.370,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
(Према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, број 57/14)).


Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд