Заштита од буке и вибрација

Поступак за добијање овлашћења за мерење нивоа буке у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини. Ближе услове које треба да испуни стручна организација да би вршила мерења нивоа буке у животној средини, прописује Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број 139/2022).


Потребна документација:

Уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини, потребно је приложити:

  1. Попуњени образац захтева и сву пропратну документацију дефинисану Правилником (члан 6.).
  2. Образац захтева;
  3. Доказо уплаћеној административној такси од 15.110,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију стручна организација доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Комисија за давање овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


 

Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

• Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца 48

29.06.2022.