Додела Еко знака производима и услугама

Опис

Еко знак Републике Србије припада типу I ознака о заштити животне средине, што значи да је добровољан, на вишеструким критеријумима заснован програм треће стране, у оквиру којега се додељује лиценца којом се ауторизује употреба ознака о заштити животне средине производа, којима се потврђује укупна погодност производа за животну средину у оквиру одређене категорије производа, а који је заснован на разматрању животног циклуса.  Ознаке овог типа дефинисане су стандардом SRPS ISO 14024.

За отпочињање процедуре за доделу Еко знака неком производу или услуги неопходно је попунити образац дат у прилогу и доставити документа наведена у обрасцу.

За отпочињање процедуре за доделу Еко знака неком производу или услуги неопходно је да произвођач уплатити Административну таксу (тарифни бр 190.) по производу, као и Трошкове доделе права на коришћење еколошког знака према “Правилнику о висини трошкова доделе права на коришћење еколошког знака“ Сл. Гласник РС бр 81/2010

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Захтев се може предати у штампаној форми на наведеном обрасцу, на писарници Министарства или у електронској форми путем eMaila: 
Rade.Ostojic[at]eko.minpolj.gov.rs

Након пријаве странка ће добити детаљно упутство о износима и бројевима рачуна на које је неопходно уплатити наовац за Административну таксу и трошкове поступка доделе права на коришћење Еко знака.

Поступак доделе отпочинје у тренутку када странка достави Министарству доказ о уплати.