Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона за брушење и тврдо хромирање ваљака, на катастаркој парцели број 2571/15 КО Радинац, Град Смедерево

На основу члана 25. и члана 29.

12.04.2021.

"ЈП Електропривреда Србије" - Београд, Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Озакоњење објеката ТЕНТ, за блокове А1 и А2

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3.

16.03.2021.

"МИНЕРАЛ РС" д.o.o, Нови Београд - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта "Сушица" и "Русавица"

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.03.2021.

"ЈУГО-КАОЛИН" д.o.o. – Огранак ''КОПОВИ'' Уб - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације керамичарске глине лежишта "Бој Брдо"

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.03.2021.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2x110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ''Тамнава Западно поље'' – ТС ''Ваљево 3'' – увођење у ТС 110/35 kV ''Уб'', укупне дужине од око 8 km

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

09.02.2021.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 09-4/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин, са пратећим објектима

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

09.02.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње радио базне станице "KG3488_03 CA_Ivanjica_3"

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

08.02.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

22.01.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

22.01.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра „YUNIRISK“ са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом, у Барајеву

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
11.09.2020.