Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о. Блаце, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.11.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда бр.111 на к.п. бр.4227/4 и 4440 КО Нови Сад II и другим к.п у КО С. Каменица

На основу чл. 25. и 29.

14.11.2023.

''Беаз - Плус''д.o.o, из Аранђеловца-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта ''Виногради'',КО Бања, СО Аранђеловац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

13.11.2023.

I&М Вељко д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту ''Бећар брдо''

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

26.10.2023.

„Коридори Србије“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474

На основу члана 25. и члана 29.

26.10.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), територија града Крагујевца

На основу члана 25. и члана 29.

26.10.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

16.10.2023.

„Henkel Srbiјa“д.о.о. Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину:Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља и производњу куглица за освежавање и негу тоалета

На основу члана 25. и члана 29.

02.10.2023.

Јаблановица д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила, као и складиштења генерисаног отпада, КО Рашка, СО Рашка

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

21.09.2023.

BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате – Прељина)

На основу члана 25. и члана 29.

13.09.2023.