Дозволе за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и клима уређаја који их садрже

Дозволе за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

У складу са чланом 5. уредбе, Министарство издаје дозволе за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правним лицима и/или предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и извоза тих гасова, на основу захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Дозвола се издаје за сваку испоруку посебно и важи до краја квартала у којем је издата.

Захтев за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште подноси се на прописаним обрасцима уз који подносилац захтева прилаже: доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе, сертификат и/или изјаву о пореклу, врсти, количини, саставу гаса или смеше која се увози и/или извози, податак о сврси увоза, а на захтев Министарства и копију дозволе издате од стране земље у коју се увози или из које се извози, као и другу потребну документацију.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до истека квартала за који је дозвола издата, достави Министарству доказ о увезеним односно извезеним количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, тј. јединствену царинску исправу, као и копију фактуре испоручиоца робе.


Дозволе за увоз/извоз клима уређаја који садржефлуорованe гасовe са ефектом стаклене баште

На основу члана 8. Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова, Министарство издаје дозволе за увоз и/или извоз прозорских или зидних самосталних (компактних) уређаја за климатизацију, као и прозорских или зидних климатизационих сплит-система који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште правним лицима и предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и/или извоза тих производа и/или опреме, на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме.

Дозвола се издаје за више испорука, на период од најдуже годину дана и важи од 1. јануара до 31. децембра године за коју је издата.

Захтев за издавање дозвола за увоз и/или извоз прозорских или зидних самосталних (компактних) уређаја за климатизацију, као и прозорских или зидних климатизационих сплит-система који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште подноси се на прописаним обрасцима уз који подносилац захтева прилаже доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе за прву испоруку која ће бити реализована по издатој дозволи, изјаву о количини, односно броју, пореклу, типу и намени производа и/или опреме, саставу гаса који опрема садржи, сврси увоза, каталог са техничким спецификацијама клима уређаја или други документ произвођача из којег се види количина флуорованог гаса са ефектом стаклене баште у производу и/или опреми, а на захтев Министарства копију дозволе издате од стране земље у коју се производ или опрема увози или из које се извози, као и другу потребну документацију.

Дозволе се издају по произвођачу, на основу модела клима уређаја наведених у захтеву.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до 31. децембра године за коју је дозвола издата, достави Министарству доказ о реализованом увозу односно извозу производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, тј. јединствену царинску исправу, заједно са копијом фактура испоручилаца робе.

О могућим променама претходно приложених података током периода важења дозволе сваки увозник и извозник дужан је да обавести Министарство.

Правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, морају бити уписани у евиденцију Министарства у складу са чланом 20. уредбе. Захтев за упис у евиденцију подноси се на прописаном обрасцу, уз који подносилац захтева прилаже решење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.

Потребна документација за издавање дозвола за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и производа и/или опреме који их садрже


Захтеве слати на адресу:

Министарство заштите животне средине
Група за заштиту озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Контакт телефон: 011/269-64-32