За увоз и извоз одређене супстанце за коју је утврђено ограничење и забрана производње, стављања у промет и коришћења, као и одређене смеше и производа који садрже ту супстанцу спроводи се поступак претходног обавештења односно поступак давања сагласности на основу претходног обавештења (PIC поступак) који прописује Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини.

Законом о хемикалијама  и  Правилником о извозу и увозу одређених опасних хемикалија у потпуности је омогућено спровођење Ротердамске конвенције.

Основни циљ Ротердамске конвенције је подела одговорности и сарадња у међународној трговини одређеним опасним хемикалијама (пестициди и индустријске хемикалије), а све у циљу заштите здравља људи и животне средине.

На кога се односе одредбе Закона о хемикалијама и Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија?

Законске одредбе примењују се на:

 • извознике одређених хемикалија и производа;
 • увознике одређених хемикалија и производа.

За које хемикалије се спроводи поступак претходног обавештења и PIC поступак?

Поступак претходног обавештења и PIC поступак спроводи се за супстанцу за коју је утврђено ограничење и забрана производње, стављања у промет и коришћења, као и одређене смеше и производе који садрже ту супстанцу. Списак супстанци за које се спроводе поменути поступци  дат је у Прилогу 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија.

 

ИЗВОЗ/УВОЗ ХЕМИКАЛИЈА – ШТА ТРЕБА ЗНАТИ

Поступак претходног обавештења

Уколико се супстанца налази у Делу 1. Прилога 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија потребно је спровести поступак претходног обавештења.

Извозник подноси захтев за спровођење поступка претходног обавештења најкасније 35 дана пре намераваног извоза,  а сваке наредне календарске године најкасније 35 дана пре првог извоза у тој години.

Уз захтев за спровођење поступка извозник доставља и:

 1. Информација као документ која се доставља ради спровођења поступка претходног обавештења (Прилог 2)
 2. Безбедносни лист хемикалије која је предмет извоза
  (по могућству на језику земље у коју се извози или на енглеском језику)
 3. Доказ о уплаћеној такси за процену података које се достављају ради спровођења поступка претходног обавештења

 

Поступак давања сагласности на основу претходног обавештења (PIC поступак)

Уколико се супстанца налази у Делу 2. Прилога 1. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија потребно је спровести поступак давања сагласности на основу претходног обавештења. Списак хемикалија за PIC поступак састоји се из Одељка А - додатне хемикалије за PIC поступак и Одељка Б – хемикалије са списка Ротердамске конвенције. Извозник подноси захтев за спровођење PIC поступка најкасније 30 дана пре намераваног извоза.

За спровођење PIC поступка извозник доставља:

        1. Садржај захтева за спровођење PIC поступка (Прилог 3)

        2. Информација као документ која се доставља ради спровођења поступка претходног обавештења (Прилог 2)

        3. Безбедносни лист хемикалије која је предмет извоза
            (по могућству на језику земље у коју се извози или на енглеском језику)

        4. Доказ о уплаћеној такси за процену података које се достављају ради спровођења PIC поступка

Напомена: У неким случајевима је поред поступка претходног обавештења потребно спровести и PIC поступак. У том случају потребно је поднети захтев за оба поступака са прописаном документацијом за сваки од њих и платити таксе за спровођење оба поступка.

Обавеза земаља чланица Ротердамске конвенције је да објављују свој став у погледу одобравања увоза одређене хемикалије на њихову територију. Ови ставови се објављују сваких 6 месеци, на званичној интернет презентацији Ротердамске конвенције (http://www.pic.int) у документу под називом PIC циркулар. Ово омогућава извознику из Србије да провери да ли је увоз одређене хемикалије у неку земљу дозвољен или не, али га не ослобађа обавезе да министарству надлежном за заштиту животне средине поднесе захтев за спровођење PIC поступка.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА

О извозу

Извозник је  дужан  да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави:

 • информације о извезеним количинама;
 • информацију о земљи у коју је извозио хемикалије односно производе и
 • опште податке о увознику.

Прописане информације се достављају о:

 • супстанцама које се налазе на Списку хемикалија за поступак претходног обавештења (Део 1. Прилога 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија);
 • смешама које садрже супстанцу са списка из Дела 1. Прилога 1.;
 • супстанцама које се налазе на Списку хемикалија за PIC поступак (Део 2. Прилога 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија);
 • смешама или производима који садрже супстанцу са списка из Дела 2. Прилога 1.  

Министарству надлежном за заштиту животне средине извозник доставља табеларни приказ података који се може преузети на дну странице.

 

О увозу

Увозник је дужан да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави поред података које доставља у Регистар хемикалија (према члану 42. Закона о хемикалијама) и:

 1. информацију о земљи из које је увозио и
 2. опште податке о извознику.

Прописане информације се достављају о:

 • супстанцама које се налазе на Списку хемикалија за поступак претходног обавештења (Део 1. Прилога 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија);
 • смешама које садрже супстанцу са списка из Дела 1. Прилога 1.;
 • супстанцама које се налазе на Списку хемикалија за PIC поступак (Део 2. Прилога 1. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија);
 • смешама или производима који садрже супстанцу са списка из Дела 2. Прилога 1.  

Министарству надлежном за заштиту животне средине увозник хемикалије доставља табеларни приказ података кojи сe мoжe преузети на дну странице.

Увозник производа који садржи хемикалију из Дела 2. (одељак А или Б) Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија дужан је да министарству надлежном за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину достави:

 • информацију о увезеним количинама;
 • информацију о земљи из које је увозио и
 • опште податке о извознику.

Министарству надлежном за заштиту животне средине увозник производа доставља табеларни приказ података кojи сe мoжe преузети на дну странице.

 

Забрана извоза хемикалија и производа

Забрањен је извоз хемикалија или производа датих у Прилогу 5. Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија.

 

Општи захтеви за извоз

Сви извозници хемикалија морају испунити опште захтеве за извоз и то:

 • извозник треба да пакује и обележава хемикалију у складу са законом и прописима којима се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија, осим ако је потребно да хемикалију пакује и обележава на другачији начин, у складу са међународним стандардима, а то захтева земља у коју се извози хемикалија (члан 9. Закона о хемикалијама);
 • треба да припреме безбедносни лист уз хемикалију коју извозе и доставе га сваком увознику, а ако је то могуће безбедносни лист треба да буде на језику земље у коју се извози (члан 20. Закона о хемикалијама);
 • могу да извезу хемикалију најкасније шест месеци пре истека рока трајања;
 • треба да обезбеде да је чистоћа хемикалије у складу са прописаном.

Министарству надлежном за заштиту животне средине увозник производа доставља табеларни приказ података, кojи сe мoжe нaћи преузети на дну странице.

Прилог 3-Садржај захтева за спровођење PIC поступка

Прилог 2-Информација као документ која се доставља ради спровођења поступка претходног обавештења

Табеларни приказ података које извозник хемикалија односно производа доставља министарству

Табеларни приказ податакакоје увозник хемикалија доставља министарству.

Износ административних такси и инструкције за уплату.