Евиденцијом се обезбеђују подаци потребни ради праћења које хемикалије и са којим својствима се дистрибуирају у ланцу снабдевања, како са стране самог снабдевача,тако и од стране надлежног органа.

Ко има обавезу вођења евиденције о хемикалијама?

Произвођач (супстанце), даљи корисник (произвођач смеше), увозник и дистрибутер  хемикалија, који ставља хемикалије у промет, дужан је да води евиденцију о хемикалијама.

За које хемикалије је прописана обавеза вођења евиденције?

Обавеза вођења евиденције прописана је за сваку хемикалију без обзира на количину хемикалије која је произведена или увезена и стављена у промет, осим за:

  1. биоцидне производе, јер је за њих прописан начин вођења евиденције посебним правилником;
  2. средства за заштиту биља;
  3. лекове и медицинска средстава;
  4. козметичке производе;
  5. храну, прехрамбене адитиве и ароме;
  6. храну за животиње и адитиве за ту храну.

Шта од података треба да садржи евиденција о хемикалијама?

Евиденција о хемикалијама треба да садржи податке који су прописани у Обрасцу који је саставни део Правилника о начину вођења евиденције о хемикалијама ("Службени гласник РС", број 31/11), и то:

 

  1. о идентификацији хемикалије (трговачко име хемикалије, назив произвођача и земљу порекла, CAS број (ако је применљив), EC број (ако је применљив) и класификацију хемикалије);
  2. од кога је хемикалија купљена (датум куповине, назив и адресу добављача, порески идентификациони број (ПИБ), као и количину хемикалије);
  3. коме је хемикалија продата (датум продаје, назив и адресу купца, ПИБ, као и укупну количину продатих хемикалија и календарску годину у којој су хемикалије продате);
  4. укупну количину која је продата потрошачима у току календарске године.

 

Уколико правно лице води евиденцију о хемикалијама која садржи све податке прописане обрасцем, није дужно да врши измене у својој бази података.

 

Када ималац дозволе за обављање делатности промета продаје хемикалије физичким лицима, има обавезу вођења евиденције у складу са Правилником о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Службени гласник РС", бр. 94/10 и 55/11) на Образацу број 6- Евиденција о промету нарочито опасних хемикалија

 

Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о начину вођења евиденције о хемикалијама као и за сваку  хемикалију коју правно лице ставља у промет осим што има обавезу да уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа без накнаде правним лицима која поседују дозволу за обављање делатности промета наведе се за дато правно лице број дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и рок важења дозволе.

 

Коме се доставља евиденција и колико се чувају подаци?

Снабдевач је дужан да чува евиденцију најмање 10 година после последње производње, стављања у промет и коришћења хемикалије и да их достави министарству надлежном за заштиту животне средине на захтев. Надлежна инспекција ће приликом надзора утврдити да ли се води прописана евиденција и прикупљају подаци о хемикалијама као и да ли се евиденција и подаци чувају у прописаном року.

Напомена: ако је снабдевач своје послове или део својих послова уступио трећем лицу, обавеза чувања података прелази на то лице, а ако је престао са радом, одговорно лице снабдевача дужно је да одмах по престанку рада те податке достави министарству надлежном за заштиту животне средине.

Образац бр. 6 ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕТУ НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Oбрaзaц Eвидeнциja o хeмикaлиjaмa