ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "КАМЕНИЧКИ ПАРК”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "КАМЕНИЧКИ ПАРК”

Kamenicki park

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Каменички парк”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Сремској Каменици, Општини Петроварадин, Граду Новом Саду који припада Јужнобачком округу, Аутономна Покрајина Војводина, Република Србија.

Каменички парк је један од најстаријих и просторно највећих паркова у Војводини и репрезентативан је пример пејзажног парка из прве половине XIX века у Србији, изворно решен у енглеском стилу уз задржавање природних елемената предела (аутохтоних шума, водених површина и специфичне морфологије терена). Због великог учешћа шума представља парк-шуму која заједно са дворцем Марцибањи-Карачоњи чини амбијенталну целину и има велику културно-историјску вредност.

Предлог заштите заснива се на извршеној ревизији природних и створених вредности Каменичког парка који је први пут заштићен као Споменик природе 2006. године. Темељну вредност СП „Каменички парк” чини дендрофлора у оквиру шуме храста са појединачним стаблима храста лужњака (Quercus robur L.), медунца (Quercus pubescens Willd.), цера (Quercus cerris L.), китњака (Quercus petraea Liebl.) и других врста, затим солитерна стабла наведених врста, копривића (Celtis australis L), јаворолисног платана (Platanus acerifolia (Ait.) Willd), црног бора (Pinus nigra Arn.), пољског бреста (Ulmus carpinifolia Gled.) и др., старости окo 180 година. У парку је забележено 96 врста дрвећа и жбуња, као и строго заштићене и заштићене врсте фауне.

Вредност природног добра се огледа у томе што има и васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску, еколошку, психолошку и рекреативну функцију.

СП „Каменички парк” се простире  на  површини од  32 ha 83 a 09m² (КО Сремска Каменица, Општина Петроварадин, Град Нови Сад). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја налазе се у државној (79%), јавној (18%) и приватној (3%) својини.На подручју СП „Каменички парк” успостављају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. У циљу ублажавања негативних утицаја средине на природно добро, утврђена је заштитна зона која има површину од 10 hа 2 а 40 m²  (КО Петроварадин). 

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Каменички парк” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 26. новембра 2021. године Студију заштите Споменика природе „Каменички парк” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.