OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "KAMENIČKI PARK”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "KAMENIČKI PARK”

Kamenicki park

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Kamenički park”.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Sremskoj Kamenici, Opštini Petrovaradin, Gradu Novom Sadu koji pripada Južnobačkom okrugu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Kamenički park je jedan od najstarijih i prostorno najvećih parkova u Vojvodini i reprezentativan je primer pejzažnog parka iz prve polovine XIX veka u Srbiji, izvorno rešen u engleskom stilu uz zadržavanje prirodnih elemenata predela (autohtonih šuma, vodenih površina i specifične morfologije terena). Zbog velikog učešća šuma predstavlja park-šumu koja zajedno sa dvorcem Marcibanji-Karačonji čini ambijentalnu celinu i ima veliku kulturno-istorijsku vrednost.

Predlog zaštite zasniva se na izvršenoj reviziji prirodnih i stvorenih vrednosti Kameničkog parka koji je prvi put zaštićen kao Spomenik prirode 2006. godine. Temeljnu vrednost SP „Kamenički park” čini dendroflora u okviru šume hrasta sa pojedinačnim stablima hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), medunca (Quercus pubescens Willd.), cera (Quercus cerris L.), kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) i drugih vrsta, zatim soliterna stabla navedenih vrsta, koprivića (Celtis australis L), javorolisnog platana (Platanus acerifolia (Ait.) Willd), crnog bora (Pinus nigra Arn.), poljskog bresta (Ulmus carpinifolia Gled.) i dr., starosti oko 180 godina. U parku je zabeleženo 96 vrsta drveća i žbunja, kao i strogo zaštićene i zaštićene vrste faune.

Vrednost prirodnog dobra se ogleda u tome što ima i vaspitno-obrazovnu, naučno-istraživačku, razvojnu, sanitarnu, estetsku, ekološku, psihološku i rekreativnu funkciju.

SP „Kamenički park” se prostire  na  površini od  32 ha 83 a 09m² (KO Sremska Kamenica, Opština Petrovaradin, Grad Novi Sad). Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja nalaze se u državnoj (79%), javnoj (18%) i privatnoj (3%) svojini.Na području SP „Kamenički park” uspostavljaju se režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena. U cilju ublažavanja negativnih uticaja sredine na prirodno dobro, utvrđena je zaštitna zona koja ima površinu od 10 ha 2 a 40 m²  (KO Petrovaradin). 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Kamenički park” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 26. novembra 2021. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Kamenički park” Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.