Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора „Јадар“

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора „Јадар“

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

                                                  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „RIO SAVA EXPLORATlON“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора „Јадар“, постројења за обогаћивање руде и одлагања јаловине настале при рударским активностима, на катастарским парцелама у оквиру катастарских општина Горње Недељице, Брњац, Велико Село, Јаребице, Слатина, Ступница и Шурице (територије града Лознице и општине Крупањ), у  обухвату подзона 1А и 1Б – зона рударских активности према Просторном плану подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита у лежишту „Јадар“ („Сл.Гласник РС“, број 26/2020). Координате преломних тачака експлоатационог поља „Јадар“ су следеће:

                                  X                                                                                    Y
                        1.    7 369 701                                                                      4 932 812
                        2.    7 370 663                                                                      4 931 969
                       3.    7 371 083                                                                      4 932 172
                      4.    7 371 427                                                                      4 932 281
                      5.    7 371 719                                                                      4 932 321
                      6.    7 372 305                                                                      4 932 360
                      7.    7 372 999                                                                      4 932 112
                      8.    7 373 542                                                                      4 931 425
                      9.    7 373 508                                                                      4 930 483
                    10.    7 372 691                                                                      4 929 643
                    11.    7 371 181                                                                      4 929 745
                    12.    7 370 450                                                                      4 930 369
                    13.    7 370 123                                                                      4 930 508
                    14.    7 369 722                                                                      4 930 688
                    15.    7 369 572                                                                      4 931 128
                    16.    7 369 590                                                                      4 931 270
                    17.    7 369 699                                                                    4 931 301
                    18.    7 369 774                                                                    4 931 383
                    19.    7 369 784                                                                    4 931 643
                    20.    7 369 688                                                                    4 931 971
                    21.    7 369 884                                                                    4 932 140
                    22.    7 369 845                                                                    4 932 254
                    23.    7 369 580                                                                    4 932 660

 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту , и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.