Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

                                                  O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „RIO SAVA EXPLORATlON“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, na katastarskim parcelama u okviru katastarskih opština Gornje Nedeljice, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Slatina, Stupnica i Šurice (teritorije grada Loznice i opštine Krupanj), u  obuhvatu podzona 1A i 1B – zona rudarskih aktivnosti prema Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita u ležištu „Jadar“ („Sl.Glasnik RS“, broj 26/2020). Koordinate prelomnih tačaka eksploatacionog polja „Jadar“ su sledeće:

                                  X                                                                                    Y
                        1.    7 369 701                                                                      4 932 812
                        2.    7 370 663                                                                      4 931 969
                       3.    7 371 083                                                                      4 932 172
                      4.    7 371 427                                                                      4 932 281
                      5.    7 371 719                                                                      4 932 321
                      6.    7 372 305                                                                      4 932 360
                      7.    7 372 999                                                                      4 932 112
                      8.    7 373 542                                                                      4 931 425
                      9.    7 373 508                                                                      4 930 483
                    10.    7 372 691                                                                      4 929 643
                    11.    7 371 181                                                                      4 929 745
                    12.    7 370 450                                                                      4 930 369
                    13.    7 370 123                                                                      4 930 508
                    14.    7 369 722                                                                      4 930 688
                    15.    7 369 572                                                                      4 931 128
                    16.    7 369 590                                                                      4 931 270
                    17.    7 369 699                                                                    4 931 301
                    18.    7 369 774                                                                    4 931 383
                    19.    7 369 784                                                                    4 931 643
                    20.    7 369 688                                                                    4 931 971
                    21.    7 369 884                                                                    4 932 140
                    22.    7 369 845                                                                    4 932 254
                    23.    7 369 580                                                                    4 932 660

 
Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu , i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.