''Друмови А&Д'' д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

''Друмови А&Д'' д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ''Друмови А&Д'' д.о.о., поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина, заведен под бројем 353-02-2700/2022-03, на к.п. број 21679, 21680, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21689, 21693, 21694, 21695, 21696, 21697, 21698, 21699, 21700, 21701, 21702, 21703, 21709, 21710, 21713, 21714, 21715, 21716, 21717, 21718, 21723, 21724, 21725, 21726, 21727, 21728, 21729, 21730, 21731, 21732, 21733, 21734, 21735, 21736, 21737, 21738, 21739, 21740, 21741, 21742, 21763, 21769, 26454, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26640, 26641, 26857 и 26965, све КО Јабуковац, СО Неготин. Експлоатационо поље је дефинисано следећим координатама темених тачака:

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.