''Drumovi A&D'' d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

''Drumovi A&D'' d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''Drumovi A&D'' d.o.o., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacija krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen u ležištu „Kulare“, selo Jabukovac kod Negotina, zaveden pod brojem 353-02-2700/2022-03, na k.p. broj 21679, 21680, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21689, 21693, 21694, 21695, 21696, 21697, 21698, 21699, 21700, 21701, 21702, 21703, 21709, 21710, 21713, 21714, 21715, 21716, 21717, 21718, 21723, 21724, 21725, 21726, 21727, 21728, 21729, 21730, 21731, 21732, 21733, 21734, 21735, 21736, 21737, 21738, 21739, 21740, 21741, 21742, 21763, 21769, 26454, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26640, 26641, 26857 i 26965, sve KO Jabukovac, SO Negotin. Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.