ЈКП „Дубоко“ Ужице - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03 од 19.01.2022

ЈКП „Дубоко“ Ужице - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03 од 19.01.2022

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта, ЈКП „Дубоко“ Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03 од 19.01.2022

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија  424, као и на службеном  сајту  министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.