Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела „Јелкице“ на Јабучком Равништу на Старој планини, три апарт хотела, Ј-2, УАС-2.2а и УАС-2.2.б са приступним саобраћајницама, паркингом, пешачким стазама и платоима на кат.парцели бр. 3959/15, 3959/2, 3959/7 и 3965/1 КО Ћуштица, на територији општине Књажевац, заведен под бројем 353-02-00989/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.