Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela "Jelkice" na Jabučkom Ravništu na Staroj planini

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela "Jelkice" na Jabučkom Ravništu na Staroj planini

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela „Jelkice“ na Jabučkom Ravništu na Staroj planini, tri apart hotela, J-2, UAS-2.2a i UAS-2.2.b sa pristupnim saobraćajnicama, parkingom, pešačkim stazama i platoima na kat.parceli br. 3959/15, 3959/2, 3959/7 i 3965/1 KO Ćuštica, na teritoriji opštine Knjaževac, zaveden pod brojem 353-02-00989/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.