Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90б. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС”, број 149/20 и 40/2021), чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16 и 95/18 – др. закон) и  чланом 3. Законa о заштити земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015)


Министарство заштите животне средине расписује,

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ

Јавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са Законом о заштити животне средине средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон, у даљем тексту: Закон), Законом о заштити земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015), Уредбом о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години можете преузети овде.

Образац захтева можете преузети овде.

Одлуку о расписивању јавног конкурса можете преузети овде.