Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), i člana 90b. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 149/20 i 40/2021), članom 90v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) i  članom 3. Zakona o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)


Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje,

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2021. GODINI

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa možete preuzeti ovde.