Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

 

 

01.08. 2022.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спр

Јавне расправе
/ 01.08.2022.
01.08. 2022.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о процени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту закона о процени утицаја на животну средину вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јав

Јавне расправе
/ 01.08.2022.
11.02. 2022.

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЛИНА ПЧИЊЕˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 11.02.2022.
11.02. 2022.

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ВРАЖЈИ КАМЕН - ПРОСЕЧНИК”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.

Јавне расправе
/ 11.02.2022.
24.12. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 22. децембра 2021.

Јавне расправе
/ 24.12.2021.
24.12. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 22. децембра 2021.

Јавне расправе
/ 24.12.2021.
23.12. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2031. ГОДИНЕ

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 22. децембра 2021.

Јавне расправе
/ 23.12.2021.
23.12. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од  22. децембра 2021.

Јавне расправе
/ 23.12.2021.
21.12. 2021.

Позив за учешће на другој видео конференцији у оквиру Јавне расправе о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Министарство заштите животне средине позива представнике државних органа и организација, привредне субјекте, пословна удружења, стручну јавно

Јавне расправе
/ 21.12.2021.
15.12. 2021.

Позив за учешће на видео конференцији у оквиру Јавне расправе о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Министарство заштите животне средине позива представнике државних органа и организација, привредне субјекте, пословна удружења, стручну јавност, међународне организације,

Јавне расправе
/ 15.12.2021.