Javne rasprave

Na stranicama Javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i prilagati dokumente u vezi sa predmetom javne rasprave.

  • Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, posredstvom Web sajta ministarstva, elektronskom poštom, faksom ili poštom.
  • Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).
  • Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu ministarstva. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni.
  • Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće takođe objavljeni na Web sajtu.
  • Poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Web sajtu, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.
  • Ministrstvo zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Izveštaje sa javnih rasprava može pogledati na sledećoj stranici.

 

 

16.09. 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 15. septembra 2021.

Јавне расправе
/ 16.09.2021.
26.07. 2021.

JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVACˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br.

Јавне расправе
/ 26.07.2021.
03.06. 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od buke

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 02.  juna 2021.

Јавне расправе
/ 03.06.2021.
03.06. 2021.

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od buke

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 02.  juna 2021.

Јавне расправе
/ 03.06.2021.
19.03. 2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine, pripremilo je Nacrt zakona o izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode

Ključni razlog za predloženim izmenama su problemi do kojih je dovela izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, uz veliko negodovanje i protivljenje kako gr

Јавне расправе
/ 19.03.2021.
25.11. 2020.

Javni uvid na nacrt drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležno za oblast klimatskih promena i Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, pripremilo je Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj

Јавне расправе
/ 25.11.2020.
25.11. 2019.

IZVEŠTAJ O OBAVLjENOM JAVNOM UVIDU, JAVNOJ RASPRAVI I JAVNOJ PREZENTACIJI NACRTA UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJE ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KALEMEGDANSKI RT”

I UVODNE NAPOMENE

Јавне расправе
/ 25.11.2019.