Javne rasprave

Na stranicama Javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i prilagati dokumente u vezi sa predmetom javne rasprave.

  • Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, posredstvom Web sajta ministarstva, elektronskom poštom, faksom ili poštom.
  • Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).
  • Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu ministarstva. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni.
  • Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće takođe objavljeni na Web sajtu.
  • Poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Web sajtu, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.
  • Ministrstvo zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Izveštaje sa javnih rasprava može pogledati na sledećoj stranici.

 

 

30.05. 2024.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „RAJACˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 30.05.2024.
24.01. 2024.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVACˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 24.01.2024.
18.12. 2023.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MALI BOSUT”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 18.12.2023.
29.11. 2023.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PARKA PRIRODE „RADANˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 29.11.2023.
14.09. 2023.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROGRAMA PRILAGOĐAVANjA NA IZMENjENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM

U skladu sa odredbama čl. 5,6. i 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja („Službeni glasnik RSˮ br.

Јавне расправе
/ 14.09.2023.
14.09. 2023.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA PRILAGOĐAVANjA NA IZMENjENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici 13.09.2023.

Јавне расправе
/ 14.09.2023.
17.08. 2023.

Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 17.08.2023.
01.08. 2023.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine upućuje Javni poziv

Јавне расправе
/ 01.08.2023.
01.06. 2023.

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa izradom Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), člana 41.

Јавне расправе
/ 01.06.2023.
16.05. 2023.

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "POTAMIŠJE"

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 16.05.2023.