Дозволе за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач и одређених производа и/или опремекоји их садрже

Дозволе за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач

На основу члана 19. уредбе, Министарство издаје дозволе за увоз и/или извоз контролисаних и нових супстанци, правним лицима и/или предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и извоза тих супстанци, на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз контролисаних и нових супстанци и у случајевима прописаним ставом 6. наведеног члана.

За контролисане супстанце и смеше за које се утврђује годишња квота по количини, дозвола се издаје у случају да правно лице евидентирано за увоз има расположиву квоту у износу који је већи или једнак количини траженој у захтеву.

Дозвола се издаје за сваку испоруку посебно и важи до краја квартала у којем је издата.

Захтев за увоз и/или извоз контролисаних и нових супстанци подноси се на прописаним обрасцима уз којe подносилац захтева прилаже: доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе, сертификат и/или изјаву о пореклу, врсти, количини, саставу супстанце или смеше која се увози и/или извози, податак о сврси увоза, а на захтев Министарства и копију дозволе издате од стране земље у коју се увози или из које се извози, као и другу потребну документацију.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до истека квартала за који је дозвола издата, достави Министарству доказ о увезеним односно извезеним количинама супстанци, тј. јединствену царинску исправу, као и копију фактуре испоручиоца робе.

Транзит контролисаних и нових супстанци дозвољен је без дозволе.

Дозволе за увоз/извоз одређених производа и/или опремекоји садржесупстанцe које оштећују озонски омотач

На основу члана 24. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци, Министарство издаје дозволе за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце правним лицима и предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и/или извоза тих производа и/или опреме, на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме и у случајевима прописаним ставом 1. наведеног члана.

Дозвола се издаје за више испорука, на период од годину дана и важи од 1. јануара до 31. децембра године за коју је издата.

Захтев за издавање дозвола за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце подноси се на прописаним обрасцима уз који подносилац захтева прилаже доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе за прву испоруку која ће бити реализована по издатој дозволи, изјаву о количини, односно броју, пореклу, типу и намени производа и/или опреме, саставу супстанце коју производ и/или опремa садржи, сврси увоза, каталог са техничким спецификацијама производа и/или опреме или други документ произвођача из којег се види количина контролисане супстанце у производу и/или опреми, а на захтев Министарства копију дозволе издате од стране земље у коју се производ или опрема увози или из које се извози, као и другу потребну документацију.

Дозволе се издају по произвођачу, на основу модела производа и/или опреме наведених у захтеву.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до 31. децембра године за коју је дозвола издата, достави Министарству доказ о реализованом увозу односно извозу производа и/или опреме, тј. јединствену царинску исправу, заједно са копијом фактура испоручилаца робе.

О могућим променама претходно приложених података током периода важења дозволе сваки увозник и извозник дужан је да обавести Министарство.

Правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце наведених у Прилогу 3. уредбе, морају бити уписани у евиденцију Министарства у складу са чланом 36. уредбе. Захтев за упис у евиденцију подноси се на прописаном обрасцу, уз који подносилац захтева прилаже решење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.


Потребна документација за издавање дозвола за увоз и/или извоз контролисаних супстанци (супстанци које оштећују озонски омотач) и производа и/или опреме који их садрже


Захтеве слати на адресу:

Министарство заштите животне средине
Група за заштиту озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Контакт телефон: 011/269-64-32