Резултати анализа квалитета воде реке Нишаве

Резултати анализа квалитета воде реке Нишаве

Министарство заштите животне средине заједно са Агенцијом за заштиту животне средине континуирано прати ситуацију у вези са квалитетом и исправношћу воде у реци Нишави.

Према најновијим резултатима анализа Агенције, река Нишава има повећане концентрације амонијака на локалитету узимања узорка 100m низводно од моста код Просека, на магистралном путу Пирот-Ниш. 

Током узорковања на поменутом локалитету није уочена промена органолептичких особина воде у Нишави (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје). Добијене вредности општих физичко - хемијских параметара, као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, нитрити, нитрати, ортофосфати, хлориди и сулфати, одговарале су прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода.  Измерена вредност амонијачног азота (1.95 mg/l) одговарала је V класи квалитета површинских вода. 

Према објављеним препорукама Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” због повећане концентрације амонијака у Нишави, из превентивних разлога, вода за пиће из индивидуалних бунара поред реке Нишаве не сме се користити за пиће и припрему хране. Искључује се њена употреба у сврху рекреације, риболова, коришћења улова и других активности у њеној непосредној близини.