Rezultati analiza kvaliteta vode reke Nišave

Rezultati analiza kvaliteta vode reke Nišave

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine kontinuirano prati situaciju u vezi sa kvalitetom i ispravnošću vode u reci Nišavi.

Prema najnovijim rezultatima analiza Agencije, reka Nišava ima povećane koncentracije amonijaka na lokalitetu uzimanja uzorka 100m nizvodno od mosta kod Proseka, na magistralnom putu Pirot-Niš. 

Tokom uzorkovanja na pomenutom lokalitetu nije uočena promena organoleptičkih osobina vode u Nišavi (boja vode, miris vode i vidljive otpadne materije). Dobijene vrednosti opštih fizičko - hemijskih parametara, kao što su pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, nitriti, nitrati, ortofosfati, hloridi i sulfati, odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.  Izmerena vrednost amonijačnog azota (1.95 mg/l) odgovarala je V klasi kvaliteta površinskih voda. 

Prema objavljenim preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” zbog povećane koncentracije amonijaka u Nišavi, iz preventivnih razloga, voda za piće iz individualnih bunara pored reke Nišave ne sme se koristiti za piće i pripremu hrane. Isključuje se njena upotreba u svrhu rekreacije, ribolova, korišćenja ulova i drugih aktivnosti u njenoj neposrednoj blizini.