Политика у области климатских промена – важност укључивања климатских промена у секторске и локалне/регионалне развојне циљевe

Политика у области климатских промена – важност укључивања климатских промена у секторске и локалне/регионалне развојне циљевe

Министартво пољопривреде и заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са Центром за развој грађанског друштва – „PROTECTA“, организовали су регионалну радионицу посвећену климатским променама која је одржана у Нишу. На радионици је учествовало више од 60 представника локалне самоуправе, академског и привредног сектора и организација цивилног друштва из региона Јужне Србије.

Стручњаци задужени за процес израде националних извештаја Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе излагали су на радионици, где су представљени прелиминарни резултати националних извештаја према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе (UNFCCC). Циљ радионице био је и јачање институционалних капацитета на локалном нивоу, уз наглашавање значаја мултисекторске сарадње, као и истицање значаја укључивања климатских промена у секторске и локалне/регионалне планове и политике развоја.

Истакнуто је да су највећи извори емисија ГХГ, сектори енергетике и саобраћаја, одговорни за емисију више од 40 милиона тона CO2 на годишњем нивоу, а затим следе сектори попут пољопривреде, управљања отпадом и индустрије. Представљене су и могуће мере митигације како за регион Јужне Србије, тако и за целу државу, уз напомену да према прелиминарним сценаријима митигације за Републику Србију до 2020. године, емисије неће прећи некадашњи ниво из 1990. године. Наглашена је и потреба за успостављањем и јачањем институционалних и законодавних оквира, као и јачање институционалних капацитета за припрему инвентара на двогодишњем нивоу.

Сценарији пројекција климе до краја овог века показују константан пораст температуре на целој територији Србије (од 0,7°C почетком века до целих 3.6°C односно 4°C до краја века). Пројекције указују и на пораст годишњих количина падавина (+5%) током периода 2011-2040.године у односу на вредности из друге половине двадесетог века, док се у другој половини века очекује пад количине падавина (20-30%).

Изражена је потреба за јачањем регионалне сарадње у области интегрисаног управаљања водним ресурсима, као и јачање технолошког капацитета у области пољопривреде, водних ресурса и здравља.

На радионици су представљене и активности Града Ниша у области енергетике и енергетске ефикасности, као и важна документа на које се ослања градска управа при доношењу одлука, као што су, између осталих: Стратегија развоја и Акциони план одрживог енергетског развоја града Ниша, Студија ка одрживом систему грејања Града Ниша, Мапа пута енергетске транзиције града Ниша – енергетска визија 2050. У области енергетске ефикасности, град Ниш тренутно спроводи неколико пројеката који укључују рехабилитацију система даљинског грејања, конверзију котларница 10 вртића и 20 школа на пелет, замена око 4.600 живиних светиљки са натријумовим у јавном осветљењу града Ниша, увођење ”rent-a-bike” система у граду и др.

На радионици су представљене и друге активности које Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује реализује уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Републици Србији, попут припреме „Намераваних национално одређених доприноса смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште - INDCs”, којим се по први пут представља намера Р. Србије да квантитативно смањи емисије ГХГ а истовремено даје и допринос усвајању новог међународног документа у области климатских промена на предстојећој Конференцији у Паризу.

Регионална радионица представљала је значајну прилику да се проблеми у вези са климатским променама на локалном нивоу дискутују између представника локалних заједница, представника републичке власти, међународне заједнице и организација цивилног друштва. Партнерским односом ових сектора могуће је доћи до решења која одговарају свим интересним странама.