Министарство заштите животне средине испитује квалитет воде реке Нишаве

Министарство заштите животне средине испитује квалитет воде реке Нишаве

Представници Агенције за заштиту животне средине су 26. децембра 2022. године, у присуству водног инспектора, извршили ванредно узорковање и испитивање квалитета водe реке Нишаве, након акцидента насталог превртањем цистерне са амонијаком на територији општине Пирот (потез Пирот-Станичење).  Током узорковања није уочена промена боје и мириса воде, нити су уочене видљиве отпадне материје.

На основу досадашњих рeзултата анализа узорака воде, добијене вредности општих физичко хемијских параметара (pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, хемијска потрошња кисеоника, нитрити, нитрати, ортофосфати, хлориди и сулфати) одговарале су прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода.

Измерена вредност амонијачног азота је у једном узорку одговарала II класи квалитета површинских вода, док је у другом незнатно прелазила прописану граничну вредност за II класу квалитета, односно одговарала је III класи квалитета површинских вода. Током дана урадиће се анализе и на укупни азот, укупни органски угљеник и укупни фосфор.

Представници Агенције за заштиту животне средине ће и током данашњег дана извршити узорковање воде из реке Нишаве.