Данас се обележава Међународни дан биодиверзитета

db

Данас се обележава Међународни дан биодиверзитета

Данас се  обележава Међународни дан биодиверзитета, који je Генерална скупштина Уједињених нација прогласила у децембру 2000. године, како би се повећало разумевање и свест о питањима биодиверзитета, и у знак сећања на усвајање текста Конвенције о биолошкој разноврсности из 1992. године.

Глобална тема ове године је „Изградња заједничке будућности за целокупан живот” (“Building a Shared Future for all Life”), која наглашава да је одговор на изазове одрживог развоја управо у заштити биодиверзитета кроз решења блиска природи.

Заштита биодиверзитета у Србији остварује се кроз мере заштите и унапређења врста, популација, природних станишта и екосистема у складу са Законом о заштити природе.

Површина заштићених подручја тренутно износи 7,81% територије Србије, док је Еколошком мрежом, која је успостављена ради очувања типова станишта од посебног значаја за заштиту и очување станишта дивљих врста флоре и фауне, заштићено више од 20% територије Србије.

Програм заштите природе Републике Србије за период 2021. до 2023. године, донет је 2021. године у складу са  Законом о планском систему, Стратешким планом УН Конвенције о биолошкој разноврсности за период од 2011-2020. године и Аичи циљевима заштите биодиверзитета, као и одлукама донесеним на редовним заседањима Конференција чланица ове конвенције и другим потврђеним међународним уговорима за заштиту природе, очување биолошке разноврсности и промене климе. Овај стратешки документ биће ревидиран након усвајања новог глобалног оквира за биодиверзитет.

Нови глобални оквир заштите биодиверзитета биће усвојен ове године на 15. заседању чланица УН Конвенције о биолошкој разноврсности са циљем заустављања губитка биодиверзитета и испуњавања визије до 2050. године – “Живети у складу са природом”.