Без прекорачења граничних вредности квалитета ваздуха и вода у Пироту

Без прекорачења граничних вредности квалитета ваздуха и вода у Пироту

Према последњим подацима са мобилне станице у Пироту није било прекорачења граничне вредности амонијака. Сатне концентрације амонијака су се кретале од 4 µg/m3 до 6 µg/m3, а јучерашња дневна вредност била је 5 µg/m3 (максимална дозвољена концентрација за три сата је 200 µg/m3, а дневна гранична вредност је 100 µg/m3 ). Према последњим мерењима у 06 сати концентрација амонијака је 5 µg/m3.  

Сатне концентрације суспендованих честица РМ10, кретале су се од 22 µg/m3 до 161 µg/m3. Према последњим мерењима у 06 сати концентрације РМ10 биле су 27 µg/m3. 

Сатне концентрације суспендованих честица РМ2.5, кретале су се од 21 µg/m3 до 147 µg/m3. Према последњим мерењима у 06 сати концентрације РМ2.5 биле су 26 µg/m3.

Концентрације сумпордиоксида SO2 нису прекорачиле сатну (350 µg/m3) ни дневну (125 µg/m3) граничну вредност.

Концентрације угљенмоноксида CO нису прекорачиле дневну граничну вредност (5 mg/m3).

На основу последњих рeзултата извршених физичко-хемијских и хемијских анализа узорака воде реке Нишаве и реке Јужне Мораве, може се констатовати да су измерене вредности амонијачног азота (NH4-N) на четири локације, одговарале III класи, док су на две локације одговарале I и II класи површинских вода.

Током узорковања није уочена промена органолептичких особина воде реке Јужне Мораве и реке Нишаве (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје). Добијене вредности општих физичко хемијских параметара (pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, нитрати, нитрати, хлориди и сулфати) одговарале су прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода.