ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ”

Stablo

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло копривића у Улици Војводе Бојовића у Новом Саду”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се у дворишту грчкокатоличке Плебаније, на почетку улице Војводе Бојовића, у насељу Роткварија, у Новом Саду, граду који територијално припада Јужнобачком округу, Аутономна Покрајина Војводина, Република Србија.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији дендролошке и амбијенталне вредности стабла копривићa (Celtis australis L.) чије димензије, старост и очуваност омогућују да се уврсти у споменике природе, ботаничког карактера.

СП „Стабло копривића у Улици Војводе Бојовића у Новом Саду” заузима површину од 133 m2 која представља пројекцију крошње стабла копривића на подлози и обухвата део катастарске парцеле број 9774/5 (КО Нови Сад I), потес Војводе Бојовића број 2, која се налази у државној својини. Ималац права коришћења је Грчкокатоличка црквена општина. На подручју споменика природе успоставља се режим заштите III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло копривића у Улици Војводе Бојовића у Новом Саду” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 26. новембра 2021. године Студију заштите Споменика природе „Стабло копривића у Улици Војводе Бојовића у Новом Саду” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.