ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО АТЛАСКОГ КЕДРА У НОВОМ САДУ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАБЛО АТЛАСКОГ КЕДРА У НОВОМ САДУ”

Atlasko stablo

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло атласког кедра у Новом Саду”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се на парцели некадашњег расадника ЈКП „Градско зеленило”, а садашњег трговинског објекта „LIDL SRBIJA” KD, на Футошком путу број 48 а, у Новом Саду, граду који територијално припада Јужнобачком округу, Аутономна Покрајина Војводина, Република Србија.

Предлог заштите заснива се на извршеној валоризацији солитарног стабла атласког кедра (Cedrus atlantica (Endl.) Man ex. Carr) које захваљујући својим темељним вредностима – импозантним димензијама стабла и крошње и одлично очуваној виталности, представља посебну вредност зеленила Новог Сада.

СП „Стабло атласког кедра у Новом Саду” заузима површину од 330 m2 и обухвата део катастаске парцеле бр. 10235/3 (KO Нови Сад IV), која се налази у приватној својини. Ималац права на парцели је „LIDL SRBIJA” KD. На подручју споменика природе успоставља се режим заштите III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло атласког кедра у Новом Саду” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 26. новембра 2021. године Студију заштите Споменика природе „Стабло атласког кедра у Новом Саду” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.