ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ПЛАНИНА ЈЕЛИЦА"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ПЛАНИНА ЈЕЛИЦА"

PIO Planina Jelica

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Планина Јелица”.

ПИО „Планина Јелица” налази се у западној Србији, јужно од Чачка и северноисточно од Гуче. Према административној подели припада територијама градова Чачак и Краљево и општине Лучани.

Планина Јелица представља природну границу између Драгачева и Чачанске котлине – у северозападном делу прелази у Овчар планину, а у југоисточном делу се надовезује на подручје Пекчанице. Захваљујући свом релативно изолованом положају, подручје које се предлаже за заштиту спада у зоне очуване природе и специфичан је склоп биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и културно-историјског наслеђа.

Укупна површина ПИО „Планина Јелица” износи 6196,24 ha. Према структури површина катастарских општина (Град Чачак: КО Атеница, КО Бањица, КО Брезовица, КО Јежевица, КО Лозница, КО Петница, КО Премећа, КО Рајац и КО Трнава; Град Краљево: КО Лазац; Општина Лучани: КО Горачићи, КО Граб, КО Губеревци, КО Каона, КО Милатовићи и КО Властељице) по власништву, површине у заштићеном подручју су према подацима Републичког геодетског завода у државном (43,88%), приватном (44,99%), јавном (2,25%) и црквеном (0,50%) власништву, односно у другим облицима својине (8,38%). На подручју ПИО „Планина Јелица” установљавају се режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Планина Јелица” сврстава се у II (другу) категорију – регионалног, односно великог значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 30. децембра 2022. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Планина Јелица” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.