Срђан Братић, Гроцка ул. Златиборска бр.2а - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Изградња викенд објекта на кп.бр. 1558/36 КО Мала Река, Национални парк „Тара“, Калуђерске баре, Бајина Башта

Срђан Братић, Гроцка ул. Златиборска бр.2а - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Изградња викенд објекта на кп.бр. 1558/36 КО Мала Река, Национални парк „Тара“, Калуђерске баре, Бајина Башта

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац Пројекта, Срђан Братић, Гроцка ул. Златиборска бр.2а, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Изградња викенд објекта на кп.бр. 1558/36 КО Мала Река, Национални парк „Тара“, Калуђерске баре, Бајина Башта, заведен под бројем 353-02-03159/2022-03од 06.09.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија  424, као и на службеном  сајту  министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.