''НМ КОП'' д.о.о. Београд – Нови Београд, Сурчинска 225 Б - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу ''Јаково II''

''НМ КОП'' д.о.о. Београд – Нови Београд, Сурчинска 225 Б - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу ''Јаково II''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''НМ КОП'' д.о.о. Београд – Нови Београд, Сурчинска 225 Б, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу ''Јаково II'', на  к.п.бр. 2728/1, 2728/2, 2729, 2730, 2731, 2732/1 и 2732/2, КО Јаково, ГО Сурчин, на територији града Београда, дана 24.08.2022. године, заведен под бројем 353-02-3041/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.