Коридори Србије д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда број 111

Коридори Србије д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда број 111

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта, Коридори Србије д.о.о. ул. Краља Петра бр. 21 11000 Београд, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда број 111, заведен под бројем 011-00-00511/2022-03 од 18.04.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија  424, као и на службеном  сајту  министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.