Koridori Srbije d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda broj 111

Koridori Srbije d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda broj 111

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, Koridori Srbije d.o.o. ul. Kralja Petra br. 21 11000 Beograd, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na trasi državnog puta IIA reda broj 111, zaveden pod brojem 011-00-00511/2022-03 od 18.04.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.