ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања дела трасе Државног пута IIА реда број 154 и изградње надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања дела трасе Државног пута IIА реда број 154 и изградње надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Алекдандра 282, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања дела трасе Државног пута IIА реда број 154 и изградње надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац, на к.п.бр. 2975, 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2, на територији КО Ресник, ГО Раковица и на к.п.бр. 781/2, 527/6, 660/3, 780/6, 515/1, 780/1, 781/1, 527/7, 527/1, КО Раковица село, ГО Вождовац, на подручју града Београда, дана 31.03.2022. године, заведен под бројем 353-02-1130/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.