JP ''PUTEVI SRBIJE'', Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja dela trase Državnog puta IIA reda broj 154 i izgradnje nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd - Požarevac

JP ''PUTEVI SRBIJE'', Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja dela trase Državnog puta IIA reda broj 154 i izgradnje nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd - Požarevac

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Alekdandra 282, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja dela trase Državnog puta IIA reda broj 154 i izgradnje nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd - Požarevac, na k.p.br. 2975, 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2, na teritoriji KO Resnik, GO Rakovica i na k.p.br. 781/2, 527/6, 660/3, 780/6, 515/1, 780/1, 781/1, 527/7, 527/1, KO Rakovica selo, GO Voždovac, na području grada Beograda, dana 31.03.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-1130/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.