„Јарослав Черни“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње изградње пумпне станице и објеката за третман и одвођење атмосферских вода  - Макиш

„Јарослав Черни“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње изградње пумпне станице и објеката за третман и одвођење атмосферских вода  - Макиш

        На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистартсво заштите животне средине даје следеће

                                                 

    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ - Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње изградње пумпне станице и објеката за третман и одвођење атмосферских вода  - Макиш, на кат.парцели бр. 1766, 11764/1 и 11764/3 КО Чукарица, општина Чукарица, град Београд

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту , и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.