Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта, Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Постројење за третман инфективног медицинског отпада на катастарској парцели бр. 10534 КО Крагујевац 3, град Крагујевац, заведен под бр. 353-02-01317/2022-03 од 13.04.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.