Dom zdravlja Kragujevac, ul. Kralja Milutina br. 1- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Dom zdravlja Kragujevac, ul. Kralja Milutina br. 1- Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, Dom zdravlja Kragujevac, ul. Kralja Milutina br. 1, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada na katastarskoj parceli br. 10534 KO Kragujevac 3, grad Kragujevac, zaveden pod br. 353-02-01317/2022-03 od 13.04.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.